viernes, 28 de septiembre de 2012

BENVINGUDA AL NOU CURS ESCOLAR


A l’inici d’aquest nou curs escolar 2012-2013, com ja ve sent costum, el professorat del Centre vos dona la CORDIAL BENVINGUDA a tot l’alumnat i a les seues famílies amb l’ esperança de donar resposta a quantes situacions i problemes se’ns presenten.

A través d’aquest document informatiu pretenem posar-vos al corrent de tot allò referent al nostre Col.legi en els seus aspectes d’estructura, organització, serveis...per a que entre tots compartim l’apassionant i difícil tasca de l’educació dels vostres fills i filles, i així , no troben el col.legi com algo distant i sí, com un espai a compartir entre tots i fonamentalment per a que els nostres esforços es vegen compensats amb millores en la formació acadèmica dels joves i per damunt de tot, en la seua formació com a persones.
El nostre màxim objectiu és aconseguir uns resultats plenament satisfactoris en el procés formatiu i educatiu (Educació Integral) dels nostres alumnes, els vostres fills i filles, per a tot açò és necessari unir esforços i fomentar les relacions col.legi-família, donat que la família i l´escola han de treballar conjuntament per a assolir sempre el nivell més alt de coherència educativa en totes les seues accions.

Us animem a participar en totes aquelles activitats que des de l´escola es programen per a vosaltres i a mantenir tots els contactes necessaris amb el professorat al llarg de tot el curs.
També us animem a visitar el Blog del cole: http://www.bisbehervas.blogspot.com

Agraïm la vostra atenció i estem segurs que anem a seguir contant amb la vostra col.laboració.

Atentament us saluda el Claustre de Professors.

NORMES DE FUNCIONAMENTENTRADES I EIXIDESLa porta del col.legi s'obrirà sempre deu minuts abans de que sone la música, és a dir, a les 8.50h. del matí i a les 14.50h.; es tancarà deu minuts després, a les 9.10h i a les 15.10h Una vegada es tanque la porta no es permetrà l'entrada a cap alumne/a, a no ser que porte justificant.

Els alumnes que no entren a l'hora habitual, podran incorporar-se a les classes al canvi d’hora, portant la justificació del retard o falta.

Es recorda la importància que té la puntualitat i tant els alumnes com els mestres han d’estar disposats per entrar a classe a les 9 i a les 15 h.

Tots els alumnes entraran per la porta de la dreta (la més pròxima al camp).

- Des de 1er. fins a 6é aniran al pati, on formaran les files. Aquests alumnes no entraran mai per l'altra porta, els dies de pluja entraran per la porta que dóna accés a la biblioteca del centre.

- Els alumnes d’ed. infantil ocuparan l'espai que hi ha a la part interior, entre les dues portes d’accés al Centre, organitzant-se en tres files de xiquets/tes i segons el curs, passant sempre per la porta dedicada a tots els alumnes, restant la porta principal d’accés al Centre lliure per a tots els pares/mares que necessiten passar a l’interior del Centre. Els pares/mares i demés familiars que acompanyen els xiquests una vegada sone la música es col.locaran darrere la linea blava (darrere dels xiquets). Per a l’eixida a les 12.30 h. i a les 16.30h. els xiquets/tes de 3 anys eixiran cinc minuts abans de sonar la música. Els pares/mares i demés familiars es ficaran BAIX de l’escala principal. Els xiquets/etes eixiran de la següent manera, els de la línia de valencià per la porta principal de la dreta, els de la linea de castellà per la porta principal de l’esquerra. On els arreplegaran els familiars. Els pares i mares i demés familiars dels xiquets/tes, no obstruiran la porta d’eixida principal del Centre.

Les mares i pares acomiadaran els seus fills/lles a la porta de ferro evitant passar fins el pati gran on es formen les files. Sols els acompanyants dels alumnes podran quedar-se fins que toque la música, darrere de la línia blava, evitant també passar dins del centre.

Cada vegada que un alumne necessite abandonar el Centre dins de l'horari escolar, els pares o familiar l’arreplegarà a la porta del centre, entregant una nota signada pels pares al professor/a tutor/a, en cas contrari no se li permetrà l' eixida. Després de les 12.30h. i de les 16.30h. sols podran quedar-se al Centre els alumnes de menjador o aquells altres que tinguen qualssevol tipus d'activitat programada, sempre acompanyats pels professors/es.TEMPS DE CLASSE.Els alumnes no podran eixir de les aules sense el permís del professor/a i procuraran estar en elles treballant i respectant el treball dels demés. durant l’esplai sols podran quedar-se si estan acompanyats pel professor/a.

Els canvis d'aula es faran de manera ordenada, evitant els crits i les espentes i procurant no molestar a la resta de companys i companyes. S'evitarà anar pels passadissos sempre que no siga necessari i es recorda als alumnes, que estan a la planta alta, que han de baixar sempre per l'escala pròxima al pati.OPTATIVA RELIGIÓ / ATENCIÓ EDUCATIVA:L'única assignatura en Ed Infantil i Primària que els pares poden elegir és la de Religió o Atenció educativa. Els pares podran canviar d'opció al finalitzar el cicle, presentant en el centre l'imprés corresponent, en el mes de juny.

TEMPS D’ESPLAI.El temps d'esplai deu utilitzar-se per menjar l'entrepà, beure aigua, fer ús del servei i per jugar, però evitant els jocs violents que sovint solen acabar en accidents que ningú desitja.

Es respectaran les normes establides sobre l'ús de les pistes i sols s'utilitzaran els espais de joc assignats a cada curs.

Han d’utilitzar-se les papereres per tal de mantindre net el pati i comprovar que l'aixeta queda ben tancada cada vegada que s'òbriga per beure o llavar-se les mans.

Per als jocs amb pilota, sols es podran utilitzar les del centre, que prèviament es repartiran. Una vegada finalitze el temps de joc, es tornaran. A l'hora de jugar s'evitarà llançar la pilota fora del recinte escolar, i en cap cas botarà la tanca per anar a arreplegar-la. Els alumnes d’ Ed. Primària tindran una pilota a la seua classe i només podran utilitzar-la per jugar al pati.

Als serveis s'accedirà per les portes exteriors, evitant entrar als passadissos i aules durant el temps d'esplai.

Quan sone la música per entrar de nou a la classe, es formaran les files procurant la màxima puntualitat.ENDREÇ I HIGIENE.Hem de procurar que el col.legi es mantinga sempre net i que els alumnes vinguen endreçats per a que el grau d'higiene siga el més alt possible, evitant contagis i malalties.

S'utilitzaran totes les mesures necessàries per impedir la presència dels diminuts visitants de tots els anys ( polls).

Cal fer ús sempre de les papereres, a la classe, al pati i als passadissos. A les classes hi haurà una caixa per dipositar en ella el paper i cartró reciclable (blau) i una altra per als plàstics, briks i paper alumini (groc). Quan estiguen plenes es buidaran a l'abocador corresponent.

Els serveis s'utilitzaran amb correcció i no es farà en ells allò que a casa no es fa. Cal considerar que a més a més de la resta de companys i companyes que els utilitzen, també les dones que netegen mereixen un respecte.CONSERVACIÓ DEL MATERIAL I MOBILIARIQuan la trencadura o deteriorament dels mateixos siga deguda a un ús incorrecte ( jocs, bromes o manifesta premeditació), es notificarà als pares el dany causat per a que es facen càrrec de la reposició o reparació corresponent. No oblidem que tot el que hi ha al col.legi pertany a la SOCIETAT, per a l'ús i comoditat dels alumnes; el seu deterioro farà que els primers perjudicats siguen ells.MATERIAL DELS ALUMNES.Cada dia l'alumne/a comprovarà que porta a la bossa tot el que va a necessitar, procurant d'aquesta manera evitar els oblits. Els pares evitaran també deixar en consergeria llibres, quaderns, entrepans... per entregar als alumnes, amb la finalitat de que les classes no siguen interrompudes.ASSISTÈNCIA A CLASSE.Les faltes d'assistència han de ser evitades sempre que siga possible, no obstant, quan es produïsquen, seran justificades per escrit al professor/a tutor/a. Quan els alumnes no siguen autoritzats a realitzar les activitats extraescolars programades(eixides), hauran d’assistir a classe, i la falta, si es produeix, haurà de ser també justificada per escrit.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE


ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE CURS 2012/13

ORGANS UNIPERSONALS:

DIRECTORA:Vicenta Esteve Soler

CAP D' ESTUDIS: Amparo Doménech Teruel.

SECRETÀRIA:Mª Dolores González Heredia.CLAUSTRE DE PROFESSORSMEMBRES: TUTOR/AMª Jose Gómez Devis ------------------------------ 3 anys PVE.

Juana Trachiner Domingo ------------------------------ 3 anys PIP.

Herminia Sebastiá Puchol ------------------------------ 4 anys PVE.

Ana Mª Martín Gómez ------------------------------ 4 anys PIP.

Rosa Mª Dominguez Mirabet ------------------------------ 5 anys PVE.

Remedios Pla Belda ------------------------------ 5 anys PIP.

Inmaculada Izquierdo Ballester ------------------------------ Prof. de recolç en Ed. Infantil

Silvia Josa San Andres ------------------------------ Prof. de recolç en Ed. Infantil

Mª Carmen Mora Tejedor ------------------------------ 1er. Primària PVE.

Juana Mª Civera Martínez ------------------------------ 1er. Primària PIP.

Isabel Portalés Martínez ------------------------------ 2on. Primària PVE.

Julia Pérez Pérez ------------------------------ 2on. Primària PIP.

Lourdes Puchol Pérez ------------------------------ 3er. Primaria PVE.

Mª Dolores Pardo Argente ------------------------------ 3er. Primaria PIP.

Amparo Doménech Teruel ------------------------------ 4rt. Primària PVE.

Manuel Dolz Zaragozà ------------------------------ 4rt. Primària PIP.

Encarna Miravet Jaime ------------------------------ 5é. Primària PVE.

Luisa Alapont Cano ------------------------------ 5é. Primària PIP.

Jose A. Bayarri Izquierdo ------------------------------ 6é. Primària PVE.

Josefa Martínez Martínez ------------------------------ 6é. Primària PIP.

Mª Dolores González Heredia ------------------------------ Secretaria y prof de 4º PIV

Vicenta Ester Esteve Moreno ------------------------------ Professora d'Anglès.

Anna Ferrer Roselló ------------------------------ Professor de Música.

Mª Merce Suñer Chulvi ------------------------------ Professora d'Ed. Física.

Juan Carlos Pamblanco P. ------------------------------ Professor d'Ed. Física.

Mª Luz Hernandis Antequera ------------------------------ Professora de Religió.

Mª Jesús Domingo Tamarit ------------------------------ Prof. PedagogiaTerapéutica

                                         ---------------------------- Prof. PedagogiaTerapéutica

Vicenta Esteve Soler ------------------------------ Prof. PedagogiaTerapéutica

Mª Elena Marti Pastor ------------------------------ Prof. D’Audició i Llenguatge.

Julio Herrera Jimenez ------------------------------ Educador d'Ed. Especial.

Rosario Juan Montañana ------------------------------ Psicóloga del Gabinet Munic.

CONSELL ESCOLAR

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE.
Directora -------------------------------------------------------- Vicenta Esteve Soler.

Cap d’Estudis --------------------------------------------------- Amparo Doménech Teruel.

Secretària -------------------------------------------------------- Mª Dolores González Heredia.Representants dels professores: Representants dels pares/mares:Vicenta Ester Esteve Moreno Francesc Xavier Bayarri i Llorens

Rosa Mª Dominguez Mirabet Maria Lidón Bellés Pablo

Mª Jose Gómez Devís Inmaculada Calatayud Almela.

Mª Dolores González Heredia Enric Esteve Ramón.

Inmaculada Izquierdo Ballester Amparo Fenollosa Teixeiro

Herminia Sebastiá Puchol Vicent Miquel Gumbau Doménech

Juana Trachiner Domingo Inmaculada Juan Montañana.

Mª José Sanz López.Representantes de los alumno/as: Repres. del personal no docente:Miguel González AlbertRepresentante de A.M.P.A.: Representante del Ayuntamiento:Francesc Ballester Gabarda. Salvador Almenara Durá

HORARIS DE CLASSE I ATENCIÓ A PARES

HORARI DE CLASSE
Tots els dies de la setmana ( de dilluns a divendres):MATINS DE 9 H. A 12.30 H. VESPRADES DE 15 H. A 16.30 H.Durant els mesos de Juny i Setembre les activitats escolars de tots els alumnes es desenvoluparan pel matí, en jornada contínua de 9h. a 13 h.HORARI D' ATENCIÓ DE L’EQUIP DIRECTIU:DIRECTORA: ------------------------------- dimarts i divendres de 9h.a 10h.

CAP D' ESTUDIS: ------------------------------- divendres de 9 a 10 h.

SECRETÀRIA: ------------------------------- divendres de 15 a 16.15 h.En cas de que tingueren molt d’interés per algun assumpte urgent i no pogueren acollir-se a aquest horari els aconsellem que ens criden per telèfon per a concertar una visita ( Telf 961421445).TUTORIES :Tots els grups d’alumnes tenen assignat un/a professor/a que és responsable no sols de l’atenció acadèmica dels alumnes sinó també de fer el seguiment global del grup, controlant i reconduint la dinàmica interna de la classe. Entre les seues competències més importants es troba la coordinació amb les famílies, informant i demanant col.laboració per a subsanar quantes particularitats o problemes apareguen en el grup.

Forment part de l’acció tutorial les reunions generals amb les famílies a l’inici, mig i final de curs. En aquestes s’abordaran temes com el pla de treball, material escolar, activitats extraescolars, informació de les característiques del grup, estratègies per a prendre conjuntament, els rendiments...Els Professors/es especialistes ( E. Física, Música, Religió, Anglés, Francés, Pedagogía Terapéutica i Gabinet Municipal) els atendran quan es crega convenient o vostes ho sol.liciten.

Aconsellem que sempre que sorgisca qualssevol problema, malentés, reclamació..., s’acudisca en primera instància a la tutoria. Estem segurs que seran atessos correctament i se sol.lucionaran els problemes.HORARI DE TUTORIA D’ATENCIÓ A PARES:Dijous de 12.30 a 13.30h.HORARI DE SECRETÀRIA: Preguem complisquen amb l'horari marcat en cada moment per a entregar documentació.PSICÓLOGA DEL CENTRE: Rosario Juan Montañana.HORARI D' ATENCIÓ: --------------------- Divendres de 12.30 a 13.30 h. (previa cita).

CALENDARI ESCOLAR

Durant el present curs seran dies no lectius.


9 i 12 d’ octubre.

1 i 2 de novembre.

6 i 7 de desembre.

18 i 19 de març.

1 de maig.Períodes de vacances:NADAL : Des del 24 de desembre de 2012 fins el 6 de gener del 2013, ambdós inclosos

PASQUA: Des del 28 de març al 8 d’abril de 2013, ambdós inclosos.Les classes finalitzaran per a tots els alumnes el dia 21 de Juny.

INFORMACIO I ENTREGA DE BUTLLETINS

Per a tots els alumnes d’ Ed. infantil i Ed. Primària, tota l’ informació es donarà:
1ª Avaluació --------------------- Ed. Primària: 13 de Desembre de 2012.

Ed. Infantil: 13 de Desembre de 2012.

2ª Avaluació --------------------- Ed. Primària: 14 de Març de 2013.

Ed. Infantil: 14 de Març de 2013.

3ª Avaluació i final -------------- Ed. Primària: 26 i 27 de Juny del 2013.

Ed. Infantil 20 de juny del 2013.Els butlletins es tornaran al Centre signats pels pares/mares(La part de la signatura no més). A Ed. Primària no hi ha avaluació extraordinària de Setembre.

Els pares hauran de guardar els butlletins originals per poder presentar-los en les convocatorias oportunes (beques).