miércoles, 10 de febrero de 2016

BENVINGUDA AL NOU CURS ESCOLAR 2015-16


A l’inici d’aquest nou curs escolar 2015-16, com ja ve sent costum, el professorat del Centre vos dona la CORDIAL BENVINGUDA a tot l’alumnat i a les seues famílies amb l’ esperança de donar resposta a quantes situacions i problemes se’ns presenten.

A través d’aquest document informatiu pretenem posar-vos al corrent de tot allò referent al nostre Col.legi en els seus aspectes d’estructura, organització, serveis...per a que entre tots compartim l’apassionant i difícil tasca de l’educació dels vostres fills i filles, i així , no troben el col.legi com algo distant i sí, com un espai a compartir entre tots i fonamentalment per a que els nostres esforços es vegen compensats amb millores en la formació acadèmica dels joves i per damunt de tot, en la seua formació com a persones.
El nostre màxim objectiu és aconseguir uns resultats plenament satisfactoris en el procés formatiu i educatiu (Educació Integral) dels nostres alumnes, els vostres fills i filles, per a tot açò és necessari unir esforços i fomentar les relacions col.legi-família, donat que la família i l´escola han de treballar conjuntament per a assolir sempre el nivell més alt de coherència educativa en totes les seues accions.

Us animem a participar en totes aquelles activitats que des de l´escola es programen per a vosaltres i a mantenir tots els contactes necessaris amb el professorat al llarg de tot el curs.


Agraïm la vostra atenció i estem segurs que anem a seguir contant amb la vostra col.laboració.

Atentament us saluda el Claustre de Professors.

lunes, 8 de febrero de 2016

NORMES DE FUNCIONAMENTBenvinguts al curs escolar 2015-16.

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CEIP OBISPO HERVÁS

HORARI
Durant els mesos de Juny i Setembre les activitats escolars de tots els alumnes/as es desenvoluparan al matí, en jornada contínua de 9 a 13 h. El menjador serà de 13 a 15h.
D'Octubre a Maig l'horari serà de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 h. El menjador es desenvoluparà de 12.30 a 15.00h.
Les portes del col·legi s'obriran a les 9:00h i a les 15:00h. Cal que recordem la importància qe té la puntualitat per al bon funcionament. Es tancaran deu minuts després de sonar la música, a les 9’10h. i a les 15’10 h. Una vegada es tanquen les portes no es permetrà l'entrada a les aules a cap alumne/a, tret que porte justificant. Els xiquets hauran d'esperar al rebedor fins el canvi de classe.
Les entrades o eixides per poder anar o tornar del metge es farà en els moments de canvi de classe, portant el justificant de l'absència o retard i sempre acompanyats d'un adult: a les 9:45, a l'hora del pati, de 10:30 a 11h , i a les 11:45h.

ASSISTÈNCIA A CLASSE.
Les faltes d'assistència han de ser evitades sempre que siga possible; no obstant, quan es produïsquen, seran justificades per escrit al tutor/a. Quan els alumnes/as no siguen autoritzats a realitzar les activitats extraescolars programades (eixides) hauran d'assistir a classe, i la falta, si es produeix, haurà de ser també justificada per escrit.

NORMES D'ENTRADA
Els alumnes d'Infantil entraran per la porta oest. Només els xiquets de 3 anys durant el primer trimestre (fins Nadal) podran entrar acompanyats d’ un adult. La resta entraran assoles a fer les fileres al pati durant tot el curs. Els dies de pluja les fileres es faran al rebedor del centre.
L'alumnat de Primària entrarà per la porta est per fer les fileres al pati. Les famílies no acompanyaran als alumnes dins del centre. Recordem als xiquets/es que no és necessari córrer per ser el primer ja que les fileres es formaran en ordre alfabètic. Els dies de pluja entraran directament a les classes, sense fer filera, per la porta que dóna accés al passadís, pròxima a l'aula de música.
NORMES D'EIXIDA
Infantil: Els xiquets/es de tres anys eixiran cinc minuts abans de sonar la música, pel que preguem als de 4 i 5 anys que faciliten l'eixida dels més menuts per agilitzar el pas. Els familiars es col·locaran al peu de l'escala principal. La línia de valencià eixirà per la porta principal a la vostra esquerra, i els de la línia castellà per la porta principal a la vostra dreta. La porta d’eixida del centre serà la porta est.
Primària: Només els pares dels xiquets de primer i segon entraran al Centre per la porta est i es col·locaran al costat del jardí per arreplegar els seus fills procurant estar visibles pels mestres. La resta esperarà fora, donat que el carrer està tallat al trànsit, per facilitar l’eixida i garantir la seguretat dels més menuts.
Generals:Cada vegada que un alumne/a necessite abandonar el col·legi dins de l'horari escolar, els pares o familiars el recolliran del Centre , lliurant una nota signada pel pare/mare al tutor/a, en cas contrari no es permetrà l’eixida.
Després de les 12.30 h. i de les 16.30 h. només podran quedar-se al Centre els/les alumnes de menjador o aquells que tinguen un altre tipus d'activitat programada, sempre acompanyats pels responsables de l'activitat.

TEMPS DE CLASSE
Els/les alumnes no podran eixir de les aules sense el permís del mestre/a i procuraran estar en elles treballant i respectant el treball dels altres. Durant el pati només podran quedar-se a les aules si estan acompanyats pel professor/a.
Els canvis d'aula es faran de manera silenciosa i ordenada procurant no molestar a la resta de companys/es. S'evitarà anar pels passadissos sempre que no siga necessari. Es recorda als/les alumnes que estan en la planta alta que han de baixar sempre per l'escala que dona al pati.

PATIS
El temps de pati ha d'utilitzar-se per menjar l'entrepà, beure aigua, fer ús del servei i per jugar, evitant els jocs violents que amb freqüència solen acabar en accidents que ningú desitja.
Es respectaran les normes establertes sobre l'ús de les pistes i només s'utilitzaran els espais de joc assignats a cada curs.
Han d'utilitzar-se les papereres per mantenir net el pati i comprovar que l'aixeta queda ben tancada.
En els jocs de pilota, només podran utilitzar-se les pilotes del Centre. Els alumnes d' Ed. Primària tindran una pilota en la seua classe i només podran utilitzar-la per jugar al pati quan els toque pista. Una vegada finalitze el temps de joc seran retornades a la classe. A l'hora de jugar s'evitarà llançar la pilota fora del recinte escolar i no s'haurà, en cap cas, de botar la tanca per anar a recollir-la.
Als serveis s'accedirà per les portes del pati, evitant entrar en els passadissos i aules durant el temps de d'esplai.
Quan sone la música per entrar de nou a classe, es formaran les files procurant la màxima puntualitat.

TUTORIES
Tots els grups d'alumnes/as tenen assignat una professor/a qui és responsable no només de l'atenció acadèmica de l'alumnat sinó també del seguiment global del grup, controlant i reconduint la dinàmica interna de la classe. Entre les seves competències més importants està la coordinació amb les famílies del seu alumnat, informant i demanant col·laboració per esmenar quantes particularitats o problemàtiques sorgisquen en el grup.
En aquesta acció tutorial es troben les reunions generals amb les famílies al principi, durant i final de curs.
Aconsellem que quan existisca algun problema, malentès, reclamació..., s'acudisca en primera instància al mestre implicat, ja siga tutor o especialista. Estem segurs que seran atesos correctament i es solucionarà la situació. En el cas d'un assumpte greu, podran ser atesos per l'Equip Directiu.
HORARI D'ATENCIÓ A PARES:
Mestres: dijous de 12.30 a 13.30 h.
Psicòloga: Divendres de 12.30 a 13.30 h.

MATERIAL DELS ALUMNES
Cada dia l'alumne/a comprovarà que porta en la motxilla tot el que va a necessitar, procurant d'aquesta manera evitar els oblits.
Els pares evitaran també, deixar en consergeria llibres, quaderns, entrepans... per lliurar als alumnes, amb la finalitat de que les classes no siguen interrompudes.

CONSERVACIÓ DEL MATERIAL I MOBILIARI.
Quan el trencament o deterioració dels mateixos haja sigut a causa d'un ús incorrecte ( jocs, bromes o manifesta premeditació), es notificarà als pares el dany causat perquè es facin càrrec de la reposició o reparació corresponent. No hem d'oblidar que tot el que hi ha en el col·legi és de la SOCIETAT per a ús i comoditat dels alumnes/as; la seua deterioració farà que els primers perjudicats siguen ells.

ENDREÇ I HIGIENE.
Hem de procurar que el col·legi es mantinga sempre net i que els/les alumnes vinguen endreçats perquè el grau d'higiene siga el més elevat possible, evitant males olors, contagis i malalties.
S'utilitzaran totes les mesures necessàries per impedir la presència de polls.
És necessari fer ús sempre de les papereres, en la classe, al pati. En les classes hi haurà una caixa blava per dipositar en elles el paper i cartró reciclable i una altra groga per dipositar els brics, plàstics i alumini . Quan estiguen plenes, es buidaran en el contenidor corresponent.
Els serveis s'utilitzaran amb correcció tenint present que és un espai de tots i cal mantenir net.

OPTATIVA RELIGIÓ / VALORS SOCIALS I CÍVICS:
L'única assignatura en Ed. Infantil i Primària que els pares poden triar és la de Religió o Valors Socials i Cívics. Recordem que els canvis d'opció es realitzaran, presentant al centre l'imprès corresponent, al mes de juny.

MENJADOR.
El menjador funciona todos los días lectivos.
La família disposarà mensualment del full de menús que es serviran cada dia. Quan algun alumne/a hagi de prendre menú de règim, es comunicarà a l'encarregada, prèviament, per escrit.
Quan s'observe algun tipus d'anomalia durant el menjar en algun alumne/a (inapetència, rebuig...) es comunicarà als pares a través de les fitxes de seguiment del menjador.
Pel que fa al pagament, les mensualitats dels comensals fixes s'abonaran del 20 al 30 de cada mes per domiciliació bancària.
Els alumnes/as que es queden al menjador de forma esporàdica compraran els bons de 10 en 10, que podran ser consumits de manera eventual durant tot el curs. El dia que es vaja a fer us del servei de menjador s'haurà de dipositar el bo a la bústia destinada per a tal fi, penjada a l'entrada del col·legi. Els pagaments sols es faran mitjançant transferència bancària o amb targeta.
Cal comunicar la no assistència a dels comensals fixes a l'encarregada del menjador de 9 a 10h. En el cas de no comunicar-ho en aquest horari no es podrà descomptar l'import corresponent als dies que l'alumne/a falte.
Quan algun alumne/a haja de prendre algun tipus de medicament, s'emplenarà per escrit l'imprès d'autorització, sense el qual no s'administrarà cap medicament. També es donarà informació sobre dosi i horari, per a la seva correcta administració.
De 12:30 a 15h la Biblioteca romandrà oberta per tal que els alumnes de Primària que ho desitgen pugen fer deures, treballs, llegir... Però les aules estaran tancades, pel que hauran d'agafar el material que vagen a necessitar abans d'eixir a les 12:30.
L'alumnat de 3 anys podrà fer migdiada, si així ho desitja i mostra bona predisposició. Les famílies no han de portar llençols ni coixins doncs el menjador ja compta amb el material necessari.
Tots els/les alumnes hauran de seguir les indicacions de les educadores i, en el cas de no acatar les normes establertes, s'aplicaran les mesures oportunes.
Per a qualsevol consulta podran dirigir-se a l'encarregada del menjador, Vicenta Bosch, de dilluns a divendres de 9 a 10h, personalment o telefònicament, cridant al telèfon del centre: 961205595

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES.
Des de fa anys, l' A.M.P.A. del nostre Centre està constituïda i funciona de forma molt satisfactòria . Les seues activitats, sempre en coordinació amb la direcció del centre, es concreten en la venda de peces esportives, banc de llibres, organització i recolzament en commemoracions, festes ( Nadal, Trobades, fi de curs, activitats extraescolars, subvencions en eixides escolars, agendes, etc.)
Per altra banda, periòdicament, es realitzen assemblees dels associats per informar i decidir sobre assumptes que puguen ser del seu interès.


viernes, 28 de septiembre de 2012

CONSELL ESCOLARMEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 2015

Directora --------------------------------------- Inmaculada Izquierdo Ballester.
Cap d'Estudis ---------------------------------- Mª Jose Gómez Devís
Secretària --------------------------------------- Mª Dolores Gónzalez Heredia.

Representats dels professors:
Anna Ferrer Roselló
Mª Luz Hernándis Antequera
Ana Mª Martín Gómez
Juan Carlos Pamblanco Piqueras
Julia Pérez Pérez
Lourdes Puchol Pérez
Consuelo Rodriguez Carretero

Representants de pares/mares:
Inmaculada Bosch Bayarri
Rafael Eduardo Gómez Salinas
Rosa Mingol Monfort
Dolores Moreno Durbà
Julia Ribelles Sabariego
Juan José Sancho Navarro
José Luis Soriano Sancho
Mª Pilar Soriano Sancho

Representants dels alumnes:
Vicente Ortíz Almerich
Miguel Ángel Ruíz Soto
Lucía Ortuño Palomar

Repres. d'administració i serveis:
Miguel González Albert

Representant d'A.M.P.A.:

Josefa Roig Gimeno

Representant de l'Ajuntament:
Mar Mazo Jiménez

INFORMACIO I ENTREGA DE BUTLLETINS

Primera Avaluació 10/09/15 al 4/12/15 Entrega de butlletins: 17 de desembre Segona Avaluació 09/12/15 al 4/03/16 Entrega de butlletins : 15 de març Tercera Avaluació 08/03/16 al 21/06/16 Entrega de butlletins: 27 i 28 de juny.